Ferrari 312P Nr.24
Mike Parks- Sam Posey
24h Daytona 1970     Impressum